ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1.    Stowarzyszenie nosi nazwę : MIEJSKI KLUB SPORTOWY „NYSA” KŁODZKO.
2.    Stowarzyszenie może używać skrótu MKS „NYSA” KŁODZKO.

§2
Miejski Klub Sportowy „NYSA” Kłodzko (zwany dalej także Klubem) jest organizacją społeczną kultury fizycznej i sportu obejmującą swoją działalnością głównie młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak również podmioty gospodarcze, instytucje, mieszkańców Kłodzka wraz z rodzinami.

§3
Terenem działalności Miejskiego Klubu Sportowego „NYSA” jest w szczególności miasto Kłodzko i Gmina Kłodzko.
§4
Siedzibą Miejskiego Klubu Sportowego „NYSA” jest miasto Kłodzko – adres : ul. Wandy 1 ,57-300 Kłodzko.
§5
Miejski Klub Sportowy „NYSA” Kłodzko posiada osobowość prawną.

§6
Barwami Miejskiego Klub Sportowego „NYSA” Kłodzko są kolory : zielono – biało – czarny.

§7
Miejski Klub Sportowy „NYSA” Kłodzko jest członkiem Polskich Związków Sportowych za pośrednictwem swoich sekcji sportowych.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA KLUBU

§8
Celem działania Miejskiego Klubu Sportowego „NYSA” Kłodzko jest:
1.    upowszechnianie wychowania fizycznego i sportowego osób wymienionych w § 2 ze szczególnym
uwzględnieniem  młodzieży,
2.    systematyczne podnoszenie poziomu sportowego członków poszczególnych sekcji w celu osiągania jak      najlepszych   wyników sportowych na wszystkich szczeblach życia sportowego,
3.    poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego mieszkańców Kłodzka i Regionu  poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu życia,
4.    kreowanie pozytywnego wizerunku Kłodzka jako  miasta stwarzającego warunki dla rozwoju  sportu,

§9
Dla osiągnięcia tych celów MKS „NYSA” Kłodzko podejmuje, następujące zadania :
a)    organizuje sekcje sportowe i inne organizacje według potrzeb,
b)    organizuje i bierze udział w zawodach i imprezach sportowych krajowych i międzynarodowych,
c)    prowadzi działalność szkoleniową, wychowawczą i rekreacyjną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
d)    prowadzi działalność wolontariacką i charytatywną,
e)    umożliwia członkom korzystanie ze sprzętu sportowego i stałych urządzeń sportowych,
f)    zapewnia swoim członkom częściową opiekę sportowo – lekarską,
g)    współpracuje ze statutowymi Organami miasta Kłodzka,
h)    współpracuje ze sponsorami Klubu,
i)    współpracuje ze szkołami, podmiotami gospodarczymi, jednostkami kultury i sportu, i innymi instytucjami
miasta Kłodzka i Regionu,
j)    współpracuje ze związkami i organizacjami sportowymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10
1.    Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne, które :
a)    zgłoszą chęć wstąpienia do Klubu przez złożenie deklaracji,
b)    zobowiążą się realizować cele i zadania Klubu wynikające z postanowień Statutu Klubu,
c)    regularnie opłacą składkę członkowską.
2.    Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela i może być jedynie członkiem wspierającym.
3.    Członków Klubu przyjmuje Zarząd Klubu na swoich posiedzeniach. Od odmownej decyzji Zarządu
przysługuje zainteresowanemu odwołanie w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu poprzez Zarząd. Walne Zgromadzenie Członków Klubu rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego stanowisko jest ostateczne.

§11
Członkowie klubu dzielą się na :
1.    Członków rzeczywistych;
2.    Członków wspierających;
3.    Członków honorowych.
§12
Członkiem rzeczywistym Klubu może być :
1.    osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych, opłacająca systematycznie ustaloną na dany rok kalendarzowy składkę członkowską,
2.    osoba niepełnoletnia, która uzyskała pisemne zezwolenie rodziców lub opiekunów prawnych oraz opłacająca  systematycznie ustaloną na dany rok kalendarzowy składkę członkowską,
3.    czynni zawodnicy pełnoletni poszczególnych sekcji sportowych posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.
4. rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego czynnego zawodnika poszczególnych sekcji sportowych.

§13
1.    Godność członka honorowego może być nadana osobie, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu oraz sportu polskiego. Godność tą nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu.
2.    Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom rzeczywistym Klubu oraz przywilejów przewidzianych dla tej kategorii członków.
3.     Członkowie honorowi są zwolnieni z opłaty składki członkowskiej.

§14
1.    Członek rzeczywisty ma prawo do :
a)    udziału z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu jeżeli posiada czynne oraz bierne  prawo wyborcze,
b)    noszenia odznaki Klubu,
c)    brania udziału w pracach Klubu, treningach, ćwiczeniach, zawodach i innych imprezach organizowanych przez Klub,
d)    korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego w dyspozycji Klubu zgodnie z celami statutowymi.
2.    Członek rzeczywisty jest zobowiązany do:
a)    przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Klubu,
b)    systematycznego opłacania składek członkowskich,
c)    czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Klubu,
d)    dbania o dobre imię i mienie Klubu.

§15
1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna akceptująca cele Klubu, działająca na jego rzecz, deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która zostanie przyjęta przez Zarząd na  podstawie pisemnego porozumienia.
2.    Członkowie wspierający mają prawo do:
a)    brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Członków Klubu z czynnym prawem wyborczym,  z tym, że    osoba prawna bierze udział za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela z przysługującym jej
jednym głosem,
b)    korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych Klubu,
c)    zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Klubu,
d)    sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami lub organizacjami Klubu,
e)    korzystania z innych uprawnień ustalonych w drodze pisemnego porozumienia z Zarządem Klubu,
3.    Członkowie wspierający mają obowiązek przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu.

§16
1.    Członkostwo Klubu ustaje na skutek:
a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu złożonej na piśmie Zarządowi po uprzednim
uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Klubu,
b)    śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego
c)    skreślenia z listy członków Klubu Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków lub Uchwałą Zarządu
Klubu;
–    za niepłacanie składek członkowskich przez okres jednego roku,
–    za działalność na szkodę Klubu,
–    z powodu rozwiązania Klubu,
2.    Osoba skreślona z listy członków Klubu ma prawo wniesienia odwołania w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia Członków Klubu poprzez Zarząd. Walne Zgromadzenie Członków Klubu rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego stanowisko jest ostateczne.

§ 17
1. Zarząd Klubu ma prawo stosowania kar za uchybienia statutowe w stosunku do członków Klubu i
członków Zarządu przez podjęcie Uchwały w formie:
a)    rozmowy dyscyplinującej,
b)    ostrzeżenia,
c)    nagany,
d)    czasowego zawieszenia w prawach członka i członka Zarządu,
e)    skreślenia z listy członków Klubu, Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE KLUBU

§ 18
1.    Władzami Klubu są:
1)    Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”,
2)    Zarząd Klubu zwany dalej „Zarządem” w tym Prezydium Zarządu,
3)    Komisja Rewizyjna,
2.    Kadencja Zarządu oraz Władz Klubu trwa trzy lata.
3.    Członkowie Władz pełnią swoje funkcje społecznie z wyjątkiem urzędujących członków tych  Władz.
4.    Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej
liczby członków o ile statut nie stanowi inaczej.
5.    W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie tego samego dnia
15 minut później po terminie pierwszym – w tym przypadku wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków.
6.    Głosowanie Władz Klubu jest jawne, natomiast wybór członków Władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym  w zależności od ich decyzji .
§19
1.    W przypadku zmniejszenia się liczby członków Władz Klubu pochodzących z wyboru w trakcie
trwania kadencji, Władze Klubu mają prawo uzupełnić swój skład dobierając innego członka.
2.    Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§20

1.    Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Władzy Klubu, w którym biorą udział wszyscy
członkowie lub upoważnieni delegaci spełniający wszystkie postanowienia statutowe.
2.    Walne Zgromadzenie (Zebranie) może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
3.    Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje się raz na rok,  do 31 marca roku  następnego, Uchwałą
Zarządu.
4.    Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze zwołuje się raz na trzy lata, w terminie jak w pkt. 3.
5.    Termin Walnego Zgromadzenia Członków Klubu wraz z porządkiem obrad oraz podmiotem zwołującym powinien być podany do wiadomości członków, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
§21
1.    Do kompetencji dorocznego Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Klubu, złożonego przez Zarząd,
b)    przyjęcie sprawozdania z działalności rocznej Klubu,
c)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i preliminarza budżetowego na rok następny,
d)    zatwierdzenie planu działania Klubu na rok następny,
e)    podejmowanie decyzji w sprawach nabywania i zbywania majątku nieruchomego Klubu z zachowaniem
obowiązujących wymogów prawnych,
f)    zmian treści Statutu Klubu,
g)    nadawanie tytułu honorowego członka Klubu,
h)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Klubu,
i)    ustalenie wysokości składek członkowskich,
j)    podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązania działalności Klubu,
k)    podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach zgodnie z porządkiem obrad, które podlegają
kompetencji Walnego Zgromadzenia.
2.    Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego należą sprawy ujęte w ust. 1 i
ponadto:
a)    podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla ustępujących Władz Klubu,
b)    podejmowanie uchwał w sprawie wyboru Władz Klubu.
§22
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane i może być zwołane w następujących przypadkach:
1.    Na mocy Uchwały poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków.
2.    Na mocy Uchwały Zarządu Klubu.
3.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4.    Na pisemny wniosek minimum 1/10 wszystkich uprawnionych do głosowania członków Klubu.

ROZDZIAŁ V I
ZARZĄD KLUBU

§ 23
1.    W skład Zarządu Klubu chodzi do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2.    Ukonstytuowanie się Zarządu Klubu  następuje do 7 dni po wyborze jego członków na Walnym Zgromadzeniu. W skład Zarządu wchodzą:
a)    prezydium zarządu w składzie:
–    prezes zarządu ,
–    do dwóch wiceprezesów,
–    sekretarz,
–    skarbnik, kierownik Klubu,
–    członek prezydium;
b)    komisja rewizyjna w składzie trzech osób, w tym:
–    przewodniczący,
–    dwóch członków.
3.    Posiedzenia Prezydium Klubu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
jednak jak raz w kwartale i są protokołowane.
§24

1.    Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
a)    kierowanie działalnością sportową, administracyjną i finansową Klubu,
b)    podejmowanie uchwał dotyczących w działalności Klubu,
c)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków Klubu,
d)    reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
e)    realizacja Uchwał Walnego Zgromadzenia i Uchwał Zarządu,
f)    przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,
g)    zatwierdzanie regulaminów i przepisów wewnętrznych dotyczących działalności Klubu,
h)    zatrudnianie pracowników Klubu,
i)    wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.
2.    do realizacji swoich zadań Zarząd może powołać biuro Klubu i jego kierownika,
3.    pracami Zarządu Klubu kieruje kierownik Klubu lub inny członek Prezydium Klubu na podstawie   regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd,
4.    Zarząd Klubu może powołać stałe lub okresowe Komisje jako organy doradcze,
5.    Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu, jego Prezydium i organów doradczych określają regulaminy zatwierdzone przez Zarząd Klubu.

ROZDZIAŁ V II
KOMISJA REWIZYJNA
§25

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków:
1)    przewodniczący,
2)    dwóch członków
2.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z kodeksu  karnego.
4.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrola gospodarki finansowej i gospodarczej Klubu nie rzadziej jak raz na kwartał,
b)    formułowanie pisemnych zaleceń z podaniem terminów ich realizacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości w działalności Zarządu,
c)    żądanie od Zarządu wyjaśnień w zakresie działalności statutowej Klubu,
d)    wyłączne wnioskowanie o udzielenie (lub odmowę) przez Walne Zgromadzenie Członków absolutorium
ustępującemu Zarządowi,
e)    wnioskowanie o zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.    Komisja Rewizyjna ze  swoich prac składa sprawozdanie Zarządowi i Walnemu Zgromadzeniu Członków.
6.    Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin ustalony przez Komisję.

ROZDZIAŁ VIII
ORGANIZACJE SPORTOWE KLUBU.

§26
1.    Sekcja sportowa Klubu stanowi komórkę organizacyjną grupującą członków uprawiających określoną
dyscyplinę sportową.
2.    Sekcja działa zgodnie ze Statutem Klubu oraz Regulaminem opracowanym przez Zarząd Klubu.
3.    Pracami sekcji kieruje Zarząd lub powołana przez niego rada sekcji.
4.    W skład rady sekcji wchodzą:
a)    trener dyscypliny sportowej,
b)    kierownik sekcji,
c)    do trzech członków sekcji.
5.    Sekcje sportowe Klubu poza nazwą Miejski Klub Sportowy „Nysa” mogą dodatkowo przyjmować jako drugi człon, nazwę sponsora poszczególnej sekcji Klubu. Decyzję o przyjęciu w drugim członie nazwy sponsora, jak również decyzję o rezygnacji z nazwy sponsora sekcji podejmuje Zarząd Klubu.
6.    Klub może tworzyć organizacje sportowe typu akademie i inne wchodzące w jego skład w drodze
pisemnych porozumień inicjatorów z Zarządem Klubu, i które działają na rzecz Klubu zgodnie z
własnym regulaminem zatwierdzanym przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA KLUBU.

§27
Majątek Klubu powstaje:
1.    ze składek członkowskich,
2.    z dotacji, funduszy publicznych, grantów,
3.    wsparcia sponsorów,
4.    darowizn, zapisów, spadków, ofiarności osób fizycznych i prawnych,
5.    z innych źródeł jak: odsetki, lokaty, akcje, kontrakty.

§28
1.    Klub może prowadzić działalność odpłatną. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2.    Klub gospodaruje majątkiem oraz prowadzi działalność finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.    Za  prawidłową gospodarkę majątkiem Klubu odpowiada Zarząd w szczególności skarbnik i obsługa księgowa Klubu.
§29
Dla ważności oświadczenia woli w zakresie decyzji majątkowych i finansowych wymagane są podpisy prezesa Klubu lub wiceprezesa i członka prezydium w tym skarbnika.

§ 30
Wszelkie zmiany w uchwalonym  preliminarzu budżetowym na dany rok kalendarzowy mogą być dokonywane na mocy Uchwały podjętej przez Zarząd.

§ 31
1.    Zabrania się:
a)    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)  

  przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w repliki rolex szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

c)    wykorzystywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu stowarzyszenia określonego w § 8.
d)    zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§32
Wszelkie zmiany w Statucie Klubu uchwala Walne Zgromadzenie Członków Klubu zwykłą większością głosów członków lub delegatów obecnych na Zgromadzeniu.

§33
1.    Rozwiązanie Miejskiego Klubu Sportowego „Nysa” Kłodzko może nastąpić na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków Klubu większością 2/3 głosów członków lub delegatów obecnych na
zgromadzeniu.
2.    Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji majątku Klubu oraz cel na jaki ma on być
przeznaczony.
3.    Uchwała o przedmiocie likwidacji majątku Klubu wraz ze wskazaniem celu przeznaczenia tego majątku
podlega zatwierdzeniu przez uchwałę  Walnego Zgromadzenia Członków Klubu i powiadomieniu
Burmistrza Kłodzka.

§34

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Klubu.

Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Miejskiego
Klubu Sportowego Nysa Kłodzko
w dniu 11 czerwca 2013 roku

Drużyna Mecze Wygrane Remisy Przegrane BR+ BR- Pkt.
1.

Bielawianka Bielawa

Mecze 15 Wygrane 10 Remisy 4 Przegrane 1 BR+ 46 BR- 13 Pkt. 34
2.

Orzeł Ząbkowice Śl.

Mecze 15 Wygrane 11 Remisy 1 Przegrane 3 BR+ 57 BR- 16 Pkt. 34
3.

Skałki Stolec

Mecze 15 Wygrane 9 Remisy 5 Przegrane 1 BR+ 36 BR- 16 Pkt. 32
4.

AKS Strzegom

Mecze 15 Wygrane 10 Remisy 2 Przegrane 3 BR+ 39 BR- 25 Pkt. 32
5.

Granit Roztoka

Mecze 15 Wygrane 8 Remisy 3 Przegrane 4 BR+ 31 BR- 20 Pkt. 27
6.

LKS Bystrzyca Górna

Mecze 15 Wygrane 9 Remisy 0 Przegrane 6 BR+ 22 BR- 14 Pkt. 27
7.

Zdrój Jedlina-Zdrój

Mecze 15 Wygrane 7 Remisy 4 Przegrane 4 BR+ 42 BR- 27 Pkt. 25
8.

Lechia II Dzierżoniów

Mecze 15 Wygrane 6 Remisy 2 Przegrane 7 BR+ 26 BR- 27 Pkt. 20
9.

Górnik Wałbrzych

Mecze 15 Wygrane 4 Remisy 7 Przegrane 4 BR+ 25 BR- 22 Pkt. 19
10.

Zjednoczeni Żarów

Mecze 15 Wygrane 5 Remisy 3 Przegrane 7 BR+ 32 BR- 53 Pkt. 18
11.

Zamek Kamieniec Ząbk.

Mecze 15 Wygrane 4 Remisy 5 Przegrane 6 BR+ 20 BR- 25 Pkt. 17
12.

Polonia Bystrzyca Kł.

Mecze 15 Wygrane 3 Remisy 3 Przegrane 9 BR+ 17 BR- 46 Pkt. 12
13.

Włókniarz Głuszyca

Mecze 15 Wygrane 2 Remisy 5 Przegrane 8 BR+ 12 BR- 28 Pkt. 11
14.

Sparta Ziębice

Mecze 15 Wygrane 2 Remisy 4 Przegrane 9 BR+ 12 BR- 31 Pkt. 10
15.

MKS Nysa Kłodzko

Mecze 15 Wygrane 2 Remisy 3 Przegrane 10 BR+ 22 BR- 44 Pkt. 9
16.

Victoria Świebodzice

Mecze 15 Wygrane 1 Remisy 3 Przegrane 11 BR+ 9 BR- 51 Pkt. 6